Keresés az oldalon

1. Felvételi követelmények:
 • Központi írásbeli feladatlap megírása magyar nyelvből és matematikából.
 • Szóbeli felvételi vizsga.
A korábbi évek feladatlapjai elérhetőek a www.oktatas.hu oldalon.

2. Tanulmányi területek:

Nyelvi előkészítő osztály:
 • Tantárgyi kód: 0001
 • Első idegen nyelv: angol (heti 18 óra)
 • Második idegen nyelv: német nyelv
 • A felvehető tanulók maximális létszáma: 33 fő.
Informatikai osztály:
 • Tantárgyi kód: 0002
 • A tanítás általános tanterv szerint, emelt óraszámú informatikaoktatással folyik.
 • Első idegen nyelv: angol, második idegen nyelv: német nyelv.
 • A felvehető tanulók maximális létszáma: 33 fő.
 • Az idegen nyelvek és az informatika oktatása tudásszint szerint bontott csoportokban történik.
3. Az intézmény felvételi eljárásának rendje:

A 9. évfolyamba jelentkezők a felvételi eljárás során 25%-ban az általános iskolai tanulmányi eredmények, 50%-ban a központi írásbeli vizsgán elért pontszámok alapján, 25%-ban a szóbeli felvételi vizsgán elért eredmények alapján nyerhetnek felvételt.

Az eljárás menete:
1. Jelentkezési lap benyújtása , amelyhez csatolni kell az alábbiakat:
 • a tanulmányi eredményeket igazoló lap az 5-7. évfolyam év végi, valamint a 8. évfolyam félévi eredményeinek feltüntetésével
 • a központi írásbeli vizsgán elért eredményeket igazoló pontozólap
2. Részvétel a szóbeli felvételi vizsgán

A felvételi eljárással kapcsolatos időpontok:

Nyílt napok:
A járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel 2020 novemberében nem szervezünk nyílt napokat. Telefonon várjuk az érdeklődők jelentkezését.

Jelentkezés a központi írásbeli felvételi vizsgára:
2020. december 4-ig.
A jelentkezési lapot a tanuló az iskola titkárságára kell benyújtania. Jelentkezési lapot a titkárságon, vagy az Oktatási Hivatal honlapjáról letöltve tud beszerezni:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/kozepfoku_beiskolazas_rendje
Amennyiben a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő jelentkező élni kíván az NKT 51.§ (5) bekezdésében biztosított jogával, a központi írásbeli vizsgára jelentkezéskor a jelentkezési lapjához csatolnia kell az erre vonatkozó kérelmet, valamint a szakértői bizottság véleményét.

Központi írásbeli felvételi vizsga:
2021. január 23. 10:00
A tanulóknak magukkal kell hozniuk a személyazonosságuk igazolására szolgáló dokumentumot: személyi igazolványt vagy diákigazolványt.
A vizsgára nem küldünk külön értesítést. A vizsga helyszínéről, a vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a vizsgát megelőző napokban a honlapunkon olvashatnak tájékoztatást: http://www.hunyadi.halasztelek.hu/

Pótló felvételi vizsga:
2021. január 28. 14:00
Csak indokolt esetben, előzetes jelentkezés és megfelelő igazolás alapján vehető igénybe!

A középiskolai jelentkezés határideje:
2021. február 19.
A jelentkezési lapokat a jelentkezőknek legkésőbb a fenti időpontig kell leadniuk, vagy postai úton eljuttatniuk az iskola titkárságára. A központi írásbeli vizsga eredményéről szóló értékelő lap másolatát a jelentkezési laphoz csatolni kell.

Szóbeli felvételi elbeszélgetés:
2021. február 23. – március 12.
A felvételi elbeszélgetés időpontját a honlapunkon tesszük közzé.

4. A jelentkezők rangsorolásának módja:

A felvételi jegyzéket (a felvételizők rangsora) a honlapunkon tesszük közzé
2021. március 16-ig.
A rangsor megállapítása a felvételi összpontszám alapján történik: 25%-ban a hozott pontokat (5-7. évfolyam év vége, 8. félév), 50%-ban a központi írásbeli vizsgán elért pontokat, 25%-ban a szóbeli vizsgán szerzett pontokat vesszük figyelembe.

5. SNI, BTM szakvéleménnyel rendelkező tanulókra vonatkozó információk:

A sajátos nevelési igényű, illetve beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók középfokú felvételi eljárásban való részvételére vonatkozó speciális információk megtalálhatók az Oktatási Hivatal honlapján, az alábbi linken:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/sni_tanulok_reszvetele

A középfokú felvételi eljárás jogszabályi hátteréről, valamint egyéb tudnivalókról az alábbi oldalon tájékozódhatnak:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehetnek jogosultak:
 • időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),
 • az iskolai tanulmányai során általa használt, megszokott segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),
 • a vizsga meghatározott részeinek értékelése alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).
A kérelmet a tájékoztató végén található „Kérelem” benyújtásával lehet igényelni, amelyhez mellékelni kell a szakértői bizottság szakvéleményét.
Amennyiben a felvételiző a központi felvételi írásbeli vizsgán az egyik vizsgatárgy írásbeli vizsgája alól felmentést kapott, az írásbeli vizsgák összpontszámát a másik vizsgatárgyból elért pontszámainak megduplázásával határozzuk meg.
A felvételi hozott pontok számításánál az alábbi tantárgyak átlageredményét vesszük figyelembe: magyar irodalom, magyar nyelv, idegen nyelv, történelem, matematika, informatika, földrajz, fizika, kémia, biológia. (Ha magyar nyelv és irodalomból összevont érdemjegy van a bizonyítványban, akkor azt duplán számítjuk).

6. Szóbeli vizsgára vonatkozó információk:

A tantárgyi szóbeli vizsgák tartalma:
ismerkedő beszélgetés
matematika: feladatmegoldás
magyar nyelv: ismeretlen szövegrész olvasása és értelmezése, a szöveghez kapcsolódó tantárgyi elbeszélgetés
idegen nyelv: képleírás, képről való beszélgetés önállóan és kérdések alapján

A szóbeli vizsga pontszámának kialakításakor - a tantárgyi feladatok megoldásához kapcsolódóan - a következő szempontokat vesszük figyelembe: kapcsolatteremtés, interakció, együttműködés, szókincs és kifejező készség, kreativitás, figyelem, emlékezőkészség.

- Adatkezelési tájékoztató
- Kérelem: a központi írásbeli felvételi vizsga során a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozóan

A tájékoztató pdf formátumban itt érhető el.

Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

 2314 Halásztelek Somogyi Béla utca 50.      06-20/421-5755

OM: 200708